Tryby sprawstwa w świecie wirtualnym a zachowania moralnie niewłaściwe.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Wirtualna rzeczywistość jest przestrzenią, w której ogrom społeczeństwa spędza znaczą część swojego czasu. Nasze codzienne funkcjonowanie i nasze działania są sukcesywnie przenoszone  w tą przestrzeń właśnie. Nieuniknione jest więc podejmowanie tematów badawczych związanych z psychologicznym funkcjonowaniem człowieka w wirtualnej rzeczywistości. Jednym z zagadnień psychologicznych, które budzą szczególną ciekawość badaczy jest moralność. Ludzie w świecie wirtualnym robią przeróżne rzeczy – eksplorują otoczenie, uprawiają handel, nawiązują wiadomości, a i również zabijają. Ogólnowiadome jest, że zabijanie jest czynem złym, zabronionym. W wirtualnej rzeczywistości jednak zabijanie zdaje się być wszechobecne. Czy zabijanie w świecie wirtualnym może być złe, niewłaściwe i być spostrzegane równie negatywnie co w świecie rzeczywistym? Odpowiedź brzmi oczywiście: to zależy. Rozumienie zabijania w rzeczywistości jako czynu niedozwolonego oraz analiza zabijania w świecie fikcyjnym, w którym pogląd na to bywa różny daje nam dużą wiedzę na temat tego jakimi zasadami moralnymi mogą posługiwać się ludzie w owej wirtualnej rzeczywistości.

Wyobraźmy sobie sytuację: Siedząca przed uczelnianym komputerem Maria loguje się do wirtualnego świata. Tutaj kontroluje zadania wykonywane przez jej avatara, MaryJane. Używając myszki i klawiatury, Maria sprawia by MaryJane eksplorowała wirtualne otoczenie. Po jakimś czasie MaryJane wpada na użytkownika Sebek600. Sebek600 to avatar kontrolowany przez Sebastiana siedzącego przy uczelnianym komputerze naprzeciwko Marii. Bez zbędnej zwłoki, Maria klika prawym przyciskiem myszy na Sebek600, co software interpretuje jako komendę do ataku. MaryJane wyciąga broń i ciska nabojem w Sebek600, który pada martwy.

Powyższy obraz jest przykładem tego, co w tym eseju nazywać będziemy wirtualnym zabójstwem – interakcja dwóch osób kontrolujących swoje avatary. Maria nie zabiła przecież bota, którego działania były kontrolowane przez software, lecz awatara Sebastiana. Kiedy Maria zabija Sebek600 w wirtualnym świecie nie gra ona roli i nie zabija fikcyjnie postaci na scenie tak, jak czyniłaby to aktorka podczas spektaklu. To wolny i świadomy wybór Marii, by zabić Sebek600 – w wirtualnym świecie nie obowiązuje scenariusz określający działania. Zakładamy również, że kontekst historii tego świata wirtualnego nie nakazuje MaryJane zabić Sebek600 i nie jest to działanie, dzięki któremu Maria wygra grę. Wirtualne światy bowiem, w przeciwieństwie do klasycznych gier typu single-player rzadko zawierają w sobie jasny, z góry narzucony cel gry. Użytkownicy zazwyczaj nie mogą „wygrać” tego świata, a ich rozgrywka polega raczej na   c i ą g ł y m   istnieniu w nim.

Jak to jest w  ogóle możliwe, by  z a b i ć  kogoś online? Bez wątpienia prawdziwe działania wykonywane przez prawdziwe osoby mogą tworzyć sytuacje fikcyjne (za Walton’em (1990, 35): powiemy, że coś jest fikcyjne, jeżeli jest prawdziwe w fikcyjnym świecie; coś jest prawdziwe, jeżeli prawdziwe jest w świecie rzeczywistym). Przykładowo, jeżeli aktor na scenie trzyma sztuczną broń przy klatce piersiowej innego aktora, następnie pociąga za spust (a sztuczna broń wydaje głośny huk), wtedy jego prawdziwe działania tworzą fikcję, w której fikcyjny bohater właśnie został zastrzelony.

Omówmy więc funkcję sprawczości  (agency) w kontekście kreowania fikcyjnych zdarzeń poprzez rzeczywiste osoby i jej postrzeganie w świecie rzeczywistym i w świecie wirtualnym. Velleman (2013) twierdzi, że świat wirtualny dopuszcza istnienie szczególnego trybu sprawczości: sprawczośći wirtualnej (virtual agency). Uważa on, że w świecie wirtualnym prawdziwi ludzie   d o s ł o w n i e   kreują fikcyjne zdarzenia. Twierdzenie Velleman’a ma dwie główne idee. Po pierwsze, podkreśla on, że działania MaryJane motywowane są przez przekonania i pragnienia Marii. W przeciwieństwie do dziecięcej zabawy w wyobrażenia, w wirtualnym świecie „uczestnicy zazwyczaj nie przypisują postaw swoim avatarom. (…); mają oni przemyślenia oraz emocje związane ze światem gry i w owym świecie działają oni poprzez swój avatar, motywowani jednak siłą swoich własnych postaw” (2013,11). Powiedzmy więc, że Maria widzi wirtualną reprezentacje góry na ekranie swojego komputera. W tym przypadku sprawdzenie co znajduje się po drugiej stronie góry będzie ciekawością tylko i wyłącznie Marii. To ta ciekawość właśnie będzie motywowała jej avatar, który wespnie się na górę. To Maria jest ciekawa świata wirtualnego, nie MaryJane.

Po drugie Velleman zastanawia się w jaki sposób intencje użytkownika w pewnym momencie przestają być całkowicie kierowane bezpośrednio przez kontrolery (myszka, klawiatura). Myśl tę można wytłumaczyć na prostym przykładzie: wykonujemy działanie w świecie rzeczywistym, by stworzyć fikcyjne działanie w świecie wirtualnym. Powoli, lecz nieodłącznie, intencje użytkownika zaczynają przybierać postać intencji robienia rzeczy  w r a z  z e  swoim avatarem,  j a k o swój avatar, lub po prostu pojawiają się intencje wykonywania działań fikcyjnych. Dla Velleman’a bowiem avatar jest swego rodzaju przedłużeniem naszego ciała. Jest narzędziem, tak jak jest nim rakieta tenisowa. Utalentowany tenisista nie wykonuje przecież manewrów samą rakietą, a współgra z nią jako częścią swojego ciała. Tak też zaangażowani gracze używają swoich avatarów tak, by były pod ich całkowitym wpływem. Gracze zaczynają więc postrzegać swoje działania jako „wykonywanie działań w świecie wirtualnym, które koordynowane są oczyma avatara, a nie są odbierane jako rzeczywista (Real-world) kontrola avatara” (2013, 14).

Podsumowując, Velleman uważa, że „będąc w świecie wirtualnym prawdziwa osoba ma prawdziwie fikcyjne ciało” (2013, 14). Do tego właśnie sprowadza się pojęcie wirtualnej sprawczości: rzeczywiste osoby przedsiębiorą fikcyjne działania wykorzystując do tego swoje fikcyjne ciała. Wirtualna sprawczość może więc być wytłumaczeniem dla niezwykłego zjawiska jakim jest częste przypisywanie sobie przez użytkowników działań ich avatarów. Nikt nie mówi przecież „Mój avatar podszedł do niego i zabił go!”, gracze mówią raczej „Podszedłem do niego i go zabiłem!”. Velleman wyjaśnia jednak, że bardzo niewystarczającym jest stwierdzenie ‘wirtualne działanie’ (virtual act; v-act), kiedy mówimy o zachowaniach użytkowników w wirtualnym świecie. Możemy bowiem rozróżnić dwa tryby sprawczości, które użytkownicy zazwyczaj przyjmują: granie roli (playing) i pełnienie roli (acting).

Wielu użytkowników tworzy postaci, które są odzwierciedleniem ich własnych przekonań i pragnień. To jest wielu użytkowników wybiera, by w świecie wirtualnym  g r a ć (playing; role-playing) Angażują się oni więc w grę pozorów, wyobrażeń (make-believe) wewnątrz świata wirtualnego, tworząc w nim awatar będący zarówno wizualnie jak i psychologicznie różny od nich samych. Kiedy użytkownicy angażują się w takie przekonaniowe oraz pragnieniowe tworzenie postaci, pragnienia i przekonania powstałego avatara mogą być bardzo bliskie tym, które przejawia użytkownik. Mogą, lecz nie musza takie być. Użytkownik może stworzyć avatar zarówno podobny sobie, jak i kompletnie różny od siebie. Kiedy użytkownicy grają (play), nie używają swojego avatara jako narzędzie, przedłużenie ciała. Zamiast tego ich avatar jest niezależną postacią, którego motywacjami do fikcyjnych działań są przypisane mu pragnienia i przekonania.

W tym momencie ważne jest, by rozróżnić dwa bieguny kontinuum. Możemy zrozumieć mówiąc, że Maria  g r a  (playing), kiedy tworzy avatar bardzo podobny do swojego rzeczywistego Ja oraz, że o d g r y w a rolę (role-playing) kiedy tworzy avatar zupełnie różny od siebie. Jednak nawet jeżeli Maria odgrywa rolę w grze, nie gra ona owej roli w takim samym sensie jak aktor na scenie. Maria bowiem nie wciela w życie jakiejś postaci  odgrywając ją – nie odgrywa przecież roli bazującej na pragnieniach i przekonaniach, które ktoś inny (np. autor sztuki) uprzednio stworzył. Wciela ona w życie swoje wyobrażeniowe pragnienia i przekonania.

Pełnienie roli (acting) jest jeszcze innym trybem sprawczości. Rozróżnienie między wirtualnym działaniem (v-act) i pełnieniem roli można zrozumieć odnosząc się do kierunku jaki przybierają pragnienia i motywacje fikcyjnego zachowania. Zarówno pełniąc rolę, jak i działając wirtualnie, motywacyjna siła dla fikcyjnych zachowań Marii powodowana jest przez pragnienie  w  n i e j  będące. W przypadku wirtualnego działania pragnienia Marii przybierają kierunek, który najlepiej można opisać jako bycie umysłem świata wirtualnego (virtual-world-to-mind), a w przypadku pełnienia roli kierunek ten opisać można jako bycie umysłem świata rzeczywistego (Real-world-to-mind). Wyjaśnijmy. Użytkownik, który działa wirtualnie (v-acting) chce osiągnąć coś w obrębie tegoż świata wirtualnego – przykładowo chce zobaczyć co leży po drugiej stronie wirtualnej góry. Użytkownik taki, którego pragnienia skierowane są na świat wirtualny może więc zabić fikcyjną postać ponieważ uniemożliwia mu ona wejście na górę. Jeżeli Maria chce zabić Sebek600, wykonuje wirtualne działanie, a jej chęć ma umysłem świata wirtualnego (virtual-world-to-mind). Może być jednak tak, że Maria ma ochotę dokuczyć Sebastianowi. Wtedy może ona zdecydować by zabić Sebek600 nie dlatego, że chce dokonać czegoś w świecie wirtualnym, a dlatego, że chce dokonać tego w rzeczywistym świecie – czyli dokuczyć Sebastianowi. W takim wypadku właściwe jest stwierdzenie, że pragnienie, które stoi za fikcyjnym zachowaniem Marii kierowane jest umysłem świata rzeczywistego (Real-world-to-mind). Maria pełni rolę.

Kiedy Maria pełni rolę (acting) nie używa ona swojego   a v a t a r a   jako narzędzie. Używa ona raczej c a ł e g o  wirtualnego świata jako medium, które pozwala jej zaspokoić pragnienia skierowane do świata rzeczywistego. Maria nie zastanawia się nad tym, co jest fikcyjne tak długo, jak fikcyjne zachowania zaspokajają owe pragnienia świata rzeczywistego. Jeżeli wirtualne zabicie jest przykładem pełnienia roli przez Marię, wtedy blisko nam już do stwierdzenia iż jest to zachowanie w stylu „cyber-bullying’u” – w obu tych przypadkach przecież użycie nowych technologii jest traktowane jako możliwość ulżenia sobie i zaspokojenia swoich wewnętrznych pragnień.

Wiemy więc już, że istnieją różne tryby sprawczości, które Maria mogła przyjąć kiedy zabijała wirtualnie Sebek600. Myślę więc, że nie ma powodu by uważać, że istnieje tylko jeden rodzaj sprawczości w odniesieniu do wirtualnego świata. Prawdopodobnie wiele zależy od użytkownika. Niektórzy będą doświadczali swojego avatara jako narzędzia reprezentującego ich samych w wirtualnym świecie i nie będzie on miał „swojego własnego życia”. Tacy użytkownicy będą działali wirtualnie (v-acting) lub pełnili rolę (acting). Inni będą zakreślali wyraźną granicę między nimi samymi a ich wirtualną osobowością (granie; play) lub między nimi samymi a ich wirtualną rolą (odgrywanie roli; role-play). Te różnice indywidualne w postrzeganiu mogą również ulegać zmianie w miarę upływu czasu, lub nawet dotyczyć różnych avatarów tego samego użytkownika.

Powyższe pluralistyczne podejście można rozważać w kontekście przedsiębrania wirtualnych zabójstw przez rzeczywistych sprawców przestępstw. Rozróżnienie tych trybów sprawstwa nie ma znaczenia przy analizowaniu tego,  d l a c z e g o  wirtualne zabijanie jest złe. Staje się jednak istotne kiedy chcemy ukazać  powiązania między wirtualnym zabijaniem a moralnie niewłaściwymi zachowaniami.

Piśmiennictwo

Mildenberger, C. D., (2017), Virtual killing, Philosophical Studies, 2017, 174:185-203, DOI: 10.1007/s11098-016-0676-5

Walton, K. L. (1990). Mimesis as make-believe: On the foundations of the representational arts. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Velleman, J. D. (Ed.). (2013). Virtual selves. In Foundations for moral relativism (pp. 5–21). Cambridge: Open Book Publishers.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *